logo

 • web_01_SCF.png
 • web_02_MDO.png
 • web_03_CF.png
 • web_04_HK.png
 • web_05_FOK.png
 • web_06_MFO.png
 • web_07_KSO.png
 • web_arindam-mahanta-217437-unsplash.jpg
 • web_classical-music-1838390_1920.jpg
 • web_classical-music-2199088_1920.jpg
 • web_concert-662851_1920.jpg
 • web_concert-2270190_1920.jpg
 • web_ensemble-619260_1920.jpg
 • web_manuel-nageli-575839-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-575848-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-739283-unsplash.jpg
 • web_orchestra-1247260_1920.jpg
 • web_orchestra-1701842_1920.jpg
 • web_orchestra-1815711_1920.jpg
 • web_orchestra-2098877_1920.jpg

25. června 1920 byly výnosem Zemské správy politické pod jednacím číslem 8-A,5743 schváleny Stanovy UNIE Československých hudebníků v Praze a tyto Stanovy byly otištěny v Hudebním věstníku ročník XIII. Je dnes s podivem, že již tehdy vycházel Hudební věstník, což svědčí o tom, že oblast hudby v této době nebyla na okraji pozornosti. Stanovy podepsal tehdejší starosta UNIE pan Karel Kopecký a jednatel pan František Karhánek. Příchodem nacistické éry byla činnost UNIE citelně narušena jak po stránce majetkové (uvažovalo se i o koupi vlastního domu UNIE v Myslíkově ulici), tak především po stránce organizační. Co zbylo po tehdejší UNII zřejmě zlikvidovalo období nastupujícího socialismu v Československu. Nové odbory — Revoluční odborové hnutí do svých řad vstřebaly všechny aktivity, které by mohly obnovit svou činnost. Zakládající členové UNIE již dávno zemřeli, Hudební věstník přestal vycházet a stopy po UNII končí.

Po sametové revoluci v roce 1989 došlo k vytvoření nových odborových svazů. Proto se 25. února 1990 konal Ustavující Sjezd československých hudebníků v Praze a nová organizace, Unie československých orchestrálních hudebníků, se stala pokračovatelkou UNIE z let První republiky. Prvním předsedou se stal pan Jakub Waldmann, člen orchestru České filharmonie. Funkci výkonného tajemníka vykonával od založení UNIE OH až do odchodu do důchodu v dubnu roku 2003 pan Robert Bezděk.

V roce 1992 se konal I. řádný Sjezd UNIE OH, který opět zvolil pana Jakuba Waldmanna prezidentem UNIE OH. Při rozdělení republiky v roce 1992 slovenští kolegové ustavili, v čele s panem Karolem Petöczem, vlastní organizaci UNIA — sväz slovenských orchestrálních hudebníkov v Bratislavě. Od roku 1992 byla UNIE OH ČR členem mezinárodní organizace hudebníků — FIM. Zástupci UNIE OH ČR se zúčastnili kongresů FIM v Paříži, Tokiu a v Bernu. V. Sjezd UNIE OH ČR 23. dubna 2005 však rozhodl ukončit členství UNIE OH ČR ve FIM, zejména pro značný nepoměr mezi vynakládanými prostředky a výslednou prospěšností pro členy UNIE OH ČR.

Ve dnech 10. a 11. února 1996 se konal II. řádný Sjezd UNIE OH a na tomto jednání byl prezidentem UNIE OH zvolen pan Jaromír Rychetský, člen orchestru opery Národního divadla v Praze.

III. řádný Sjezd UNIE OH 16. dubna 1999 rozhodl, že UNIE OH bude nejen odborovým, ale i profesním svazem orchestrálních hudebníků a prezidentem UNIE zvolil Ivana Pazoura, člena orchestru České filharmonie.

IV. řádný Sjezd UNIE OH se uskutečnil dne 4. května 2002 v hotelu Bohemia v Brně a potvrdil ve funkci prezidenta UNIE OH Ivana Pazoura. Od května 2003 je výkonným tajemníkem UNIE OH Jindřich Ptáček. 7. května 2003 prezident UNIE OH Ivan Pazour podepsal Smlouvu o vzájemné spolupráci s Konfederací odborových svazů, zastoupenou předsedou Milanem Štěchem.

6. prosince 2003 se sešel Mimořádný Sjezd UNIE OH, který se usnesl, že UNIE OH požádá Českomoravskou konfederaci odborových svazů o přijetí za řádného člena. 3. sněm Českomoravské konfederace odborových svazů na svém zasedání 10. prosince 2003 přijal Unii OH za řádného člena ČMKOS.

V. řádný Sjezd UNIE OH se konal 23. dubna 2005 v kavárně Rudolfina a prezidentem UNIE OH byl znovuzvolen Ivan Pazour. Zástupcem UNIE OH ve výboru Sdružení výkonných umělců na příští volební období byl zvolen Jindřich Ptáček. Členem Správní rady Nadace Život umělce za Unii OH byl zvolen Jaromír Černík, člen České filharmonie.

VI. řádný Sjezd Unie OH znovu zvolil Ivana Pazoura prezidentem Unie OH a Jindřicha Ptáčka zástupcem Unie OH ve Sdružení výkonných umělců. VI. řádný Sjezd Unie OH se konal 15. března 2008 v sídle Unie OH, Senovážné nám. 23, Praha 1, kde se od té doby konaly všechny následující jednání vrcholných orgánů Unie OH, včetně Sjezdů. Zástupcem Unie OH ve Správní radě Nadace Život umělce byl znovu zvolen Jaromír Černík. Zástupcem UNIE OH ve výboru Sdružení výkonných umělců na příští volební období byl zvolen Jindřich Ptáček.

VII. řádný Sjezd Unie OH se konal dne 28. května 2011. VII. Sjezd Unie OH zvolil Vojtěcha Jouzu zástupcem Unie OH ve Správní radě Nadace Život umělce na druhé funkční období. VII. Sjezd Unie OH ČR zvolil Ivana Pazoura členem Dozorčí rady Nadace Život umělce na druhé funkční období. VII. Sjezd Unie OH zvolil zástupcem Unie OH ve Sdružení výkonných umělců Jiřího Řeháka. Ivan Pazour byl v tajném hlasování znovu zvolen prezidentem Unie OH na další funkční období. Viceprezidentem Unie OH byl zvolen aklamací Jan Buble.

VIII. řádný Sjezd Unie OH se konal dne 3. května 2014. Byla zrušena funkce viceprezidenta. Zástupcem Unie OH v Nadaci Život umělce byl zvolen Vojtěch Jouza. Zástupcem Unie OH ve Výboru Intergramu a ve Výboru Sdružení výkonných umělců byl zvolen Jiří Řehák. Ivan Pazour nebyl zvolen prezidentem Unie OH na další funkční období, přičemž vedení Unie OH do svolání Mimořádného sjezdu Unie OH převzal podle Stanov Unie OH výkonný tajemník Jindřich Ptáček.

Mimořádný Sjezd Unie OH byl svolán na 26. června 2014. V tajném hlasování byl prezidentem Unie OH ČR na příští funkční období zvolen Jiří Dokoupil, člen Janáčkovy filharmonie Ostrava. Na tomto Sjezdu byli zvoleni do Výkonného výboru Unie OH Jan Petřík z orchestru ND Praha a Aleš Hejcman, člen orchestru DFXŠ Liberec. Členem Výkonného výboru byl i dosavadní tajemník Unie OH Jindřich Ptáček. V tomto období došlo ke změně loga Unie OH na současnou podobu. Byl zrušen institut viceprezidenta.

IX. řádný Sjezd Unie OH ČR 29. června 2017 přijal zásadní úpravu Stanov, především ve smyslu posílení autonomie základních organizací Unie OH ČR. Prezidentem byl opětně zvolen Jiří Dokoupil, do Výkonného výboru Unie OH ČR byli zvoleni Jana Horáková z Filharmonie Brno a opětně Aleš Hejcman. Tajemník Unie OH ČR změnou stanov přestal být členem Výkonného výboru Unie OH ČR, který zůstal tvořen prezidentem Unie OH ČR a dvěma volenými reprezentanty z řad členů Rady Unie OH ČR. Do pozice zástupce Unie OH ČR ve Správní radě Nadace život umělce byl nově zvolen Oldřich Smola, člen FOK Praha. Jiří Řehák obhájil post zástupce Unie OH ČR ve Výboru Intergramu a Sdružení výkonných umělců. Po dlouhém období se oficiální název Unie ustálil na podobu současnou, tedy Unie orchestrálních hudebníků ČR.

Od 1. července 2018 vykonává funkci tajemníka Unie OH ČR Karel Urban, člen orchestru ND Praha.

 

prezidenti Unie OH ČR

od roku 1989

Jakub WALDMANN, Česká filharmonie

1996–1999

Jaromír RYCHETSKÝ, Národní divadlo Praha

1999–2014

Ivan PAZOUR, Česká filharmonie

2014–dosud

Jiří DOKOUPIL, Janáčkova filharmonie Ostrava