logo

 • web_01_SCF.png
 • web_02_MDO.png
 • web_03_CF.png
 • web_04_HK.png
 • web_05_FOK.png
 • web_06_MFO.png
 • web_07_KSO.png
 • web_arindam-mahanta-217437-unsplash.jpg
 • web_classical-music-1838390_1920.jpg
 • web_classical-music-2199088_1920.jpg
 • web_concert-662851_1920.jpg
 • web_concert-2270190_1920.jpg
 • web_ensemble-619260_1920.jpg
 • web_manuel-nageli-575839-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-575848-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-739283-unsplash.jpg
 • web_orchestra-1247260_1920.jpg
 • web_orchestra-1701842_1920.jpg
 • web_orchestra-1815711_1920.jpg
 • web_orchestra-2098877_1920.jpg

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo informační, pracovněprávní desatero, které pomůže při orientaci se v důsledcích mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem. Desatero zveřejňujeme v tomto článku a rovněž si je můžete pro vlastní potřebu stáhnout ve formátu *.pdf

  Situace Ustanovení zákoníku práce Hmotné zabezpečení zaměstnance
I. Zaměstnanci byla
nařízena karanténa
§ 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance

- za prvních 14 kal. dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV* od 15. kal. dne – nemocenské

Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům plně uhrazena

II. Zaměstnanec byl
z důvodu onemocnění
uznán dočasně práce
neschopným
§ 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance za prvních 14 kal. dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV* od 15. kal. dne - nemocenské
III. Zaměstnanec musí
pečovat o dítě mladší
10 let z důvodu zavření školského zařízení
§ 191 ZP v kombinaci s § 39 ZNP
– důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance

za 9, případně 16 kal. dní – ošetřovné

Mimořádný zákon již schválila vláda a po schválení Parlamentem ČR bude příslušet ošetřovné při péči o děti mladší 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti, a to nově po celou dobu trvání mimořádného opatření při epidemii.

IV. Zaměstnanec musí
pečovat o dítě ve věku
od 10 let z důvodu
zavření školského
zařízení

§ 199 ZP – nepojmenovaná jiná důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance

(podmínka: péče je s ohledem
na specifi cké potřeby dítěte
nezbytná)

nenáleží náhrada mzdy/platu, ani dávka ze systému nemocenského pojištění

Mimořádný zákon již schválila vláda a po schválení Parlamentem ČR bude příslušet ošetřovné při péči o děti mladší 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti, a to nově po celou dobu trvání mimořádného opatření při epidemii.

V. Nepřidělování práce
zbylým zaměstnan-
cům z důvodu nepří-
tomnosti většího počtu
zaměstnanců (např.
z důvodu karantény,
DPN, péče o dítě)
§ 208 ZP – jiná překážka v práci
na straně zaměstnavatele

náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV*

MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy zásadním způsobem kompenzovat.

VI. Nepřidělování práce
v důsledku výpadku
vstupů (dodávky
surovin, služeb,
součástek, podkladů)
§ 207 písm. a) ZP – překážka
v práci na straně zaměstnavatele
(prostoj)

náhrada mzdy/platu nejméně ve výši 80 % PV*

MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy částečně kompenzovat.

VII. Dočasné uzavření nebo
omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných orgánem ochrany veřejného zdraví -
MZdr, KHS
(např. uzavření obce)
§ 191 a 192 ZP – důležitá osobní
překážka v práci na straně
zaměstnance (karanténa
– § 167 ZNP, § 347 odst. 4 ZP)
za prvních 14 kal. dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV**
od 15. kal. dne – nemocenské
VIII. Dočasné uzavření nebo
omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných na základě krizového zákona (např. ve vazbě na usnesení vlády - posilovny, obchody s oblečením, restaurace)

§ 208 ZP – jiná překážka v práci
na straně zaměstnavatele

ALE: je-li omezena poptávka /od-
byt a zároveň je uzavřena dohoda
s odborovou organizací, případně
vydán vnitřní předpis, lze uplatnit
částečnou nezaměstnanost
- § 209 ZP

náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV*

Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům z 80% uhrazena
náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % PV*

IX. Dočasné uzavření
nebo omezení provozu
v důsledku omezení
poptávky po poskytovaných službách nebo
omezení odbytu
výrobků

§ 208 ZP – jiná překážka v práci
na straně zaměstnavatele

ALE: v případě dohody
s odborovou organizací,
případně na základě vnitřního
předpisu lze uplatnit částečnou
nezaměstnanost - § 209 ZP

náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV*

náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % PV*

MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy částečně kompenzovat.

X. Zaměstnanec může
vykonávat práci z domova
§ 317 ZP - je-li to s ohledem
na povahu vykonávané práce
možné, lze se ve výše uvedených
situacích dohodnout na výkonu
práce z domova(ne u DPN)

mzda/plat za vykonanou práci (náhrada mzdy/platu ani dávka nepřísluší).

Konat práci z domova je při splnění podmínek možné konat i v karanténě.

 

* PV – průměrný výdělek zaměstnance; RPV – redukovaný průměrný výdělek zaměstnance

** podmínka pro náhradu mzdy/platu je doklad potvrzující nařízení karantény doručený příslušné OSSZ

Stáhnout jako pdf